Backgrounduj-felso-small.png
 
 
Backgrounduj-Gallery.png
I n f o

Év: 2004

kalitka, papírmassé,
madártollak
osb lemez,

50x50x100 cm

1 / 1
C o p y r i g h t  
©  K r á l l   S z a b o l c s  
2 0 1 4
zaszlok.psd
D R Ó T A N Y A  I N S T A L L Á C I Ó
gallery-nyil-kezdes.psd
DrotanyaUjrascan_1-2.tif
I N S T A L L Á C I Ó